Inzetbaarheid op scholen
Algemeen
Het is niet per definitie zo dat je arbeidsongeschikt bent als je ziek bent.
Raak hierover in gesprek met je medewerkers. Een gesprek dus over hun inzetbaarheid.
 
De verantwoordelijkheid voor het inzetbaarheidsbeleid van een school komt door de vele
nieuwe overheidsmaatregelen steeds meer bij het schoolbestuur te liggen. 
Dit lijkt mij een goede ontwikkeling.
U kunt als schoolbestuur zelf uw cultuur uitdragen en gezamenlijk invuling geven aan uw
eigen beleid en wensen op dit gebied. Het schoolbestuur wordt belast met het opstellen 
en uitvoeren van het beleid dat meestal gericht is op het beheersen van ziekte.
Veel organisaties hebben daarom de behoefte aan meer inzicht en het toepassen van
wettelijke regels voor het beheersbaar krijgen of houden van verzuim door arbeidsongeschiktheid.

Vindt u dit vreemd?
De wetgever geeft minder regeldruk en de organisatie vraagt meer duidelijkheid.
Ik zie deze ontwikkeling meer als een goede mogelijkheid om de dialoog aan te gaan met uw personeel over hun inzetbaarheid.
 
Volg de training, u leert de juiste balans te vinden tussen de gespreksmogelijkheden over
verzuimen door arbeidsongeschiktheid.
Neem, met uw medewerkers, de verantwoordelijkheid en regie voor het eigen verzuim en
bespreek de inzetbaarheid van uw personeel.
 
Inhoud van de training
 Na afloop van de training zijn de volgende onderwerpen behandeld: 
  • Wetgeving, kaders en achtergronden van verzuim en ziekte;
  • verzuim als gedrag, typering van verzuim, verzuimdrempels en beïnvloedingsmethoden (ombuiging naar inzetbaarheid);
  • de 4 fasen van verzuim; preventief, periode tot 1 jaar afwezigheid, periode tot 2 jaar afwezigheid en opstap naar WIA;
  • de taken en verantwoordelijkheden van de diverse actoren in het veld (leidinggevenden, personeelszaken, bedrijfsarts, etc.);
  • het voeren van verzuimgesprekken tijdens de telefonische ziekmelding, bij (kort)frequent verzuim, bij langdurig verzuim en
    bij re-integratie en terugkeer.
 Voor wie?
De training is ontwikkeld voor leidinggevenden, HRMers en andere beroepsgroepen die in
aanraking komen met verzuimende medewerkers en de slag willen maken naar omgaan
met verzuim en in gesprek willen raken over inzetbaarheid.
Specifiek in dit geval volledig gericht op scholen en onderwijsinstellingen.
 
Doel van de training?
De training richt zich met name op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van schoolbesturen op het gebied van verzuimbeheersing. Tevens wordt een eerste slag
gemaakt naar anders denken omtrent dit onderwerp.
Weg van verzuim, op weg naar inzetbaarheid. De training is interactief. Discussies worden op gang gebracht.
Het werken met een trainingsacteur is optioneel mogelijk maar afhankelijk van de doelstelling.Er wordt zowel plenair als in subgroepjes gewerkt.
 
 
Duur van de training?
2  dagdelen (1 dag) met mogelijkheid tot terugkomdag (optioneel).

Kosten voor deze training?
Klik
hier.
 
 De les is uit, het leren is begonnen!