Leveringsvoorwaarden
 
Leveringsvoorwaarden ErgoDek
 

Algemene leveringsvoorwaarden voor open trainingen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle open trainingen/cursussen georganiseerd door ErgoDek. Andere voorwaarden zijn alleen geldig indien zij door beide partijen schriftelijk zijn ondertekend.

Aanmelding
Het ingevuld inleveren van het inschrijfformulier of offerte is een overeenkomst tussen opdrachtgever en ErgoDek. Opdrachtgever verplicht zich tot het naleven van de algemene leveringsvoorwaarden voor open trainingen. Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de opleiding, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan het secretariaat.
·         Bij annulering langer dan twee maanden vóór de aanvang van de cursus wordt € 75,- administratiekosten in rekening gebracht.
·         Bij annulering korter dan twee maanden, maar langer dan 1 maand vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het verschulidigde cursusgeld in rekening gebracht.
·         Bij annulering korter dan één maand vóór aanvang van de cursus wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
·         Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de cursist vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Vervanging

Een opgegeven deelnemer kan worden vervangen, indien de vervanging vooraf wordt meegedeeld aan ErgoDek. Vervanging na de eerste cursusdag is niet toegestaan. Bij een leertraject kan ErgoDek een cursusdag die niet doorgaat vervangen door een dagdeel persoonlijke begeleiding.

Annulering door ErgoDek
ErgoDek houdt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een cursus te annuleren, of een deelnemer te weigeren. In geval van annulering door ErgoDek heeft de opdrachtgever het recht op teruggave van betaald cursusgeld.

Betaling
Verschuldigd cursusgeld dient vóór de eerste cursusdag op de rekening van ErgoDek bijgeschreven te zijn. Bij niet tijdige betaling kan ErgoDek een deelnemer weigeren op de cursus.

Incassokosten
Bij achterwege blijven van tijdige betaling kan ErgoDek de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke (incasso)-kosten ten laste van opdrachtgever.

Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen ErgoDek en een opdrachtgever is Nederlands recht vantoepassing.