Arbo- en Verzuimbeleid
 
Arbobeleid is het beleid dat u binnen uw bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden.
Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in uw bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert
de re-integratie na ziekte. Als werkgever bent u verplicht ervoor zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die u uw werknemers moet bieden is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Of inmiddels door uw branchevereniging opgenomen in een arbo catalogus.
Samen met uw werknemers moet u afspraken maken over hoe in uw bedrijf gezond en veilig gewerkt kan worden.
 
Volgens de Arbowet bent u als werkgever verplicht om een arbobeleid te voeren.
Onderdelen van dit
arbobeleid zijn o.a.:
 • Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E): in een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Voortvloeiend uit deze inventarisatie stelt u een Plan van Aanpak op met daarin de maatregelen die u gaat nemen om de knelpunten aan te pakken.
 • Arbodienst of bedrijfsarts: bij ziekteverzuim dient u de begeleiding van de zieke werknemer door een bedrijfsarts (al dan niet aangesloten bij een arbodienst) te laten uitvoeren.
 • Preventiemedewerker:u bent verplicht om tenminste één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Heeft uw bedrijf niet meer dan 25 werknemers, dan mag u zelf de taken van de preventiemedewerker op u nemen. In alle gevallen moet de preventiemedewerker binnen uw bedrijf werken.
 • Bedrijfshulpverlening: binnen uw bedrijf moet een bedrijfshulpverlener aanwezig zijn.
 • Voorlichting: u moet uw werknemers voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken.
 • Arbodeskundige: uw werknemers moeten toegang hebben tot een arbodeskundige, bijvoorbeeld een bedrijfsarts, preventiemedewerker of arbeidshygiënist. 
 • PMO: uw werknemers moeten de mogelijkheid krijgen om een PMO (periodiek medisch onderzoek) te ondergaan. U bent als werkgever verplicht een PMO aan te bieden. 
 
 Verzuimbeleid
 
De werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. 
Verzuim heeft diverse materiële en immateriële gevolgen voor de werkgever, de werknemer en het bedrijf.
Een verzuimbeleid draagt bij aan het beperken van het verzuim en het beheersen van deze kosten.
Het is mede daarom van belang dat de werkgever een verzuimbeleid voert, in samenwerking met de vertegenwoordiging van de werknemers: de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). 
Dit verzuimbeleid is maatwerk. Het moet passen bij - onder meer - de aard van het bedrijf, de omvang en de bedrijfscultuur. Het voeren van een verzuimbeleid is geen expliciet omschreven wettelijke plicht, maar is wel door
de wetgever beoogd. Het voorkomen en beperken van ziekte is immers een vanzelfsprekende doelstelling van het arbobeleid.
 
 
 Verzuimbeleid ontwikkelen
Het ontwikkelen van een verzuimbeleid begint met het vaststellen van de doelstelling.
Dit lijkt een open deur, want is verzuimbeleid niet gewoon gericht op minder verzuim?
Echter, om effectief te zijn zal een bedrijf precies moeten formuleren wat het precies wil bereiken.
Bijvoorbeeld één procent minder ziekteverzuim. Of, geen verzuim meer wegens arbeidsconflicten.
Als de doelstelling helder is, kan met een gestructureerde aanpak het beleid worden ingevuld en uitgevoerd.
Hierbij zijn de vier stappen van de Demningcyclus bruikbaar: 
 Als werkgever bent u verplicht om met de ondernemingsraad te overleggen over het arbobeleid.
In dit overleg komen onder andere de RI&E en het inschakelen van de arbodienst aan bod.
 • plan;        beleid en plannen maken
 • do;          acties uitvoeren
 • check;      uitvoering en resultaat evalueren
 • act,          beleid bijstellen.
Het verzuimbeleid moet in lijn zijn met het algemene bedrijfs- en personeelsbeleid.
Als de werkdruk een probleem is en het verzuimbeleid zich vooral richt op de preventie hiervan, past dit niet bij een beloningsbeleid dat hoge bonussen zet op overwerk.

Onderdelen verzuimbeleid

Een effectief verzuimbeleid bestaat uit tenminste vier onderdelen:
 • preventie van verzuim:                                                                                 Verzuimpreventie.
 • procedurele afspraken over de omgang met individueel verzuim:                       Het verzuimprotocol
 • tainen van functionarissen die een rol hebben bij verzuim:                                Verzuimtraining
 • stuurinformatie vergaren voor het beleid:                                                       Verzuimregistratie- en analyse

Verzuimpreventie

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor verzuim.
Verzuimpreventie is daarmee een belangrijk onderdeel van het verzuimbeleid.
De verzuimpreventie valt uiteen in preventie gericht op (a) een individuele werknemer en (b) het bedrijf.
Zo is het onderkennen van signalen van dreigend verzuim bij een werknemer van belang, maar ook het opstellen
en uitvoering geven van het beleid gericht op een veilig, gezond en vitaal bedrijf.
Verzuimprotocol
Het protocol beschrijft hoe het bedrijf omgaat met ziekmeldingen, verzuimcontrole en verzuimbegeleiding.
Het protocol besteedt ook aandacht aan de re-integratie bij langdurig verzuim.
Door met elkaar (werkgever en werknemersvertegenwoordiging) de verzuimaanpak vast te leggen, weten alle betrokkenen waar zij zich aan dienen te houden.
Verzuimtraining meer info? klik hier
De leidinggevenden hebben een belangrijke rol bij de aanpak van het verzuim.
In de contacten en gesprekken met de verzuimende medewerkers is het van belang dat zij rekening kunnen houden met de huidige wetgeving en de juiste dingen vragen om een goed contact te houden.
Daarnaast is het juist wel van belang dat zij de gevolgen van het verzuim voor het werk bespreken.
Een verzuimtraining van leidinggevenden is een belangrijk onderdeel van het verzuimbeleid.
Verzuimregistratie en -analyse
Een bedrijf kan veel kennis vergaren over het verzuim door een goede verzuimregistratie bij te houden.
Door periodiek de cijfers te analyseren worden verzuimpatronen duidelijk.
Het verzuimvolume wordt aangegeven met een verzuimpercentage. Een hoog verzuimpercentage
kan het gevolg zijn van een beperkt aantal langdurige verzuimgevallen of van veel frequente verzuimgevallen.
Voor het verzuimbeleid én de verzuimaanpak bij individuele gevallen is het van belang dit te weten.

Hulp nodig bij het opzetten, uitvoeren of implementeren van gedegen verzuimbeleid?Klik
hier